Algemene voorwaarden

Artikel 1 tot en met 12:

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Eline Johanna. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website www.elinejohanna.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Deze kunt u aanvragen in het tabblad “vragen”, onderaan de website www.elinejohanna.com.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Eline Johanna behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Eline Johanna is met haar leveringen afhankelijk van derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Eline Johanna erkend.
1.4 Elise Johanna garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Prijzen
2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

3. Betaling
3.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het plaatsen van de orde. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
3.2 De klant dient de betaling rechtstreeks overmaken met iDEAL. De bestelling wordt verzonden zodra de betaling ontvangen is.
3.3 De klant dient de betaling rechtstreeks overmaken met iDEAL onder vermelding van het  bestelnummer als betalingsreferentie. De bestelling wordt verzonden zodra de betaling ontvangen is.
3.4 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
3.5 In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4. Uitvoering
4.1 Eline Johanna zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
4.2 Eline Johanna zal ten alle tijden rekening houden met de kwaliteit van haar producten.
4.3 De producten die Eline Johanna aanbiedt zijn uitsluitend sterling silver, gold plated, silver plated en stainless steel.
4.4 De materialen waaruit de producten bestaan, worden beschreven bij de productomschrijving in de webshop van Eline Johanna.
4.5 Eline Johanna zal ten alle tijden bij ieder sieraad een verhaal vertellen. Dit verhaal is ten alle tijden op de website van Eline Johanne terug te vinden.
4.6 Op de website is de duidelijk wat de voorraad van Eline Johanna is. Wanneer een product niet op voorraad is, zal dit worden aangegeven.

5. Levering
5.1 Eline Johanna is afhankelijk van derden. Haar pakketten worden met brief- en pakketpost verzonden via onafhankelijke leveranciers. Eline Johanna is niet verantwoordelijk van eventuele onvoorziene omstandigheden en/of stakingen van de leverancier.
5.2 Wanneer een klant een order plaatst, wordt deze dezelfde dag verzonden, mits betaling van het desbetreffende factuur voor 17.00 uur diezelfde dag wordt ontvangen.
5.3 Op zondagen en maandagen wordt er in Nederland geen brievenpost aan huis bezorgd. Eline Johanna maakt dit bekend aan de klant, wanneer deze een order plaatst op de dag dat de verzending op zondag of maandag plaatsvindt.
5.4 Eline Johanna is zeer secuur met het leveren van mooie producten en verpakkingen. Omdat Eline Johanna afhankelijk is van een leverancier, kan Eline Johanna niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer een product beschadigt of later dan afgesproken geleverd wordt.
5.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Garantie & Retourneren
6.1 Indien de klant gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
6.3 De klant heeft het recht de bestelling tot twee weken (14 dagen) na ontvangst terug te sturen. Deze dient een mail te sturen met reden van het retour sturen van het product/de producten. In de mail zal het ordernummer, de betaalde kosten en de IBAN waarop de retourkosten teruggeboekt moeten worden vermeld worden.
6.4 Na ontvangst van het retour krijgt de klant het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug. De kosten voor het retourneren zijn wel voor eigen rekening. Het product dient in zijn originele verpakking, naam, ordernummer en onbeschadigd teruggestuurd worden.
6.5 Het verschuldigde orderbedrag inclusief verzendkosten zal binnen 14 dagen na goed ontvangst van uw retour teruggestort worden.
6.6 Eline Johanna behoudt zich het recht voor retour gestuurde producten te weigeren indien blijkt dat deze gedragen zijn of niet binnen de gestelde termijn retour zijn gestuurd.
6.7 Oorbellen die gedragen zijn mogen niet geretourneerd worden in verband met hygiëne.
6.8 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
6.9 Wanneer bestelde producten om bijzondere redenen niet beschikbaar zijn, welke de klant heeft besteld, zal Eline Johanna er alles aan doen om een vervangend product aan te bieden. Wanneer de klant het hier niet mee eens is, zal Eline Johanna het aankoopbedrag terugboeken op de betaalrekening van de klant.
6.10 De garantie geldt niet indien: De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Overeenkomsten
7.1 Een overeenkomst tussen Eline Johanna en een klant komt tot stand nadat een order van de desbetreffende klant door Eline Johanna is goedgekeurd.
7.2 Eline Johanna behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
7.3 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan via iDEAL.

8. Gegevensbeheer klant
8.1 Eline Johanna biedt de klant de mogelijkheid om ten alle tijden zijn of haar klantgegevens te kunnen veranderen.
8.2 Indiende klant een order plaatst bij Eline Johanna, dan worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand van Eline Johanna.
8.3 Eline Johanna respecteert de privacy van de klant en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
8.4 De gegevens van de klant zal Eline Johanna niet aan derden verlenen.
8.5 De gegevens van de klant zullen uitsluitend voor eigen gebruik van Eline Johanna gebruikt worden. Tenzij anders schriftelijk en mondeling is vastgelegd.
8.6 Wanneer andere aanbieders van dezelfde branche klantgegevens van Eline Johanna achterhalen en inzetten, is Eline Johanna hier niet verantwoordelijk voor.
8.7 Wanneer de klant zich inschrijft als klant, zal Eline Johanna deze gegevens in het systeem van de onderneming zetten.
8.8 De klantgegevens zal Eline Johanna gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief en het contactbeheer.

9. Aanbiedingen
9.1 Om onbepaalde termijnen zal Eline Johanna een aanbieding bekendmaken waar klanten gebruik van kunnen maken.
9.2 De aanbiedingen van Eline Johanna zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.3 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Eline Johanna zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.4 Mondelinge toezeggingen verbindt Eline Johanna nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
9.5 Aanbiedingen van Eline Johanna gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Eline Johanna is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

11. Geschillen
11.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Op alle overeenkomsten is dus het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
11.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

12. Gegevens ondernemer
Eline Johanna Mozartstraat 110
2992 RH Barendrecht Nederland
E-mailadres: eline@elinejohanna.com
Telefoon: +31650899450
KvK-nummer: 67905072